مسئله 15

مسئله 14

نوبت سفید , سفید میبرد نوبت سیاه , سیاه می برد

پاسخ مسائل قبلی

پاسخ مسئله 13

1.  ?       =

مساوی

1.Cb4 h5 2.Cc6 Re4 3.Ca5 h4 4.Cc4 h3 5.Cd2 Rf4 6.Cf1=

پاسخ مسئله 12

1. ?      +  -

سفید می برد

1.b5 Cf2 2.b6 Cd3 3.b7 Ce5 4.Rb8 Cd7 (4...Cc6 5.Rc7 Cb4 6.Rb6+-) 5.Rc8+-

 

مسئله شماره11  

 

1.?    + -

سفید می برد

پاسخ مسئله 11

1.

 

Ce5!!(1...g6? Dg62.Dc4 d53.Th8 Rf7

4.Ce5 Rf65.Cg6 d*c46.Cf8 Te8)

d*e5

 

2. g6! Dg6
3. Dc4 Tf7
4. Th8#  

 

 

مسئله شماره10

 

1....?   - +

سیاه می برد

پاسخ مسئله 10 

1. ....... Fd7!!
2. h7 Tf1+!
3. R*f1 F*h3+
4. Rg1 Rg7- +

 

 

مسئله شماره 9
مسابقات اوپن ابوظبی مرداد 83
(سفید: اناستاسیان( ارمنستان
(سیاه : سوندارانا(هند
سفید می برد
 

 

 

 

پاسخ مسئله شماره 9

1. e4 f5
2. f3 f*e
3. f*e Re6
4. Re2 Rf6
5. Rf2 Re6
6. Rf3 Re5
7. Re3  
 

 

مسئله شماره 5

5 پاسخ مسئله شماره

 

اوپن ایروفلوت مسکو( 2004 ) م

سیاه تسلیم شد

پاسخ مسئله شماره 8

  رافائل واهانیان                          پوسنی

(سفید )                           (  سیاه  )  

سفید می برد

  1.  h6  Rg8
  2.  Fd6 Ca5 
  3. Ff8 Cc6
  4. b7 g*h
  5. F*h6 a5
  6. Rf6 a4
  7. Fc1 Rf8
  8. Fa3 Re8
  9. Fd6  
     
 
1. .... Dc1+
2. Rg2 D*b2+
3. Tf2 D*c3
4. Df6+ Rc5!!
5. Tc2 Te2+!
     

مسئله شماره8

شاهکاری دیگر از تیگران پتروسیان

(.مسکو(1973 م

توکماکف سفید

     پتروسیان سیاه

سیاه  می برد

 

 

  

 

بازی تیکران پتروسیان در سن 13 سالگی که تا کنون منتشر نشده نشانگر نبوغ این قهرمان فقید جهان می باشد

پاسخ مسئله شماره 4       

مسئله شماره 4

سیاه تسلیم شد      

تفلیس (  1942 ) م

                                                

  1

Tf7 Fe8
2 Tf8 T*g7
3 T*F Rd7
4 Te3 g*f
5 Tf3 Cc4
6 Tdf1 Ce5
7 Te3 Th7
8 Tf4 c6
9 c4 Rc7
10 Rb2 Rb6
11 d*c b*c
12 Rc3 Rc5
13 h4 Tb7
14 Tg3 a6
15 h5 Th7
16 Tg5 a5

    (پتروسیان( سقید)           فلور(سیاه

 

سفید  می برد

     

                                                    

مسئله شماره 6

شاهکاری دیگر از تیگران پتروسیان

(.مسکو(1971 م

(کورچنوی( سفید )    پتروسیان (سیاه

سیاه حرکت کرده و می برد

پاسخ مسئله شماره6

30...         c3!

0-1

 

 

 

مسئله شماره 7

قهرمانی اروپا( ترکیه) 2004 میلادی

(سفید: لئون آرونیان( ارمنستان

(سیاه :استیقنسون( ایسلند    

سفید می برد         

 پاسخ مسئله شماره7   

1

Tg5

D*h3
2 F*C d*e
3 C*c6 D*e3
4 Td5+ Re6
5 Td7 R*d7
6 Ce5+ C*e5
7 d*e Re6
8 Dc6 `R*e5
9 Dd6 Rf5
10 Cd5 Dg3
11 Tf1+ Rg4
12 Dd7+